Hlutafjárútboð Fly Play hf.

English below >

Hlutafjárútboð Fly Play hf. munu standa yfir frá kl. 10:00, fimmtudaginn 24. júní nk., til kl. 16:00 föstudaginn 25. júní.

Áskriftavefur

Tekið verður við áskriftum rafrænt á áskriftarvef útboðsins. Áskriftarvefur opnar fimmtudaginn 24. júní, klukkan 10:00.

Um útboðið
 • Haldinn verður opinn kynningarfundur kl. 8:30 þriðjudaginn 22. júní. Vefstreymið verður aðgengilegt á vefsíðu Play og hér á vef Arion banka.
 • Útboðin munu standa yfir frá kl. 10:00, fimmtudaginn 24. júní nk., til kl. 16:00 föstudaginn 25. júní.
 • Boðnir verða til sölu samtals 221.906.800 hlutir að nafnverði í formi nýrra hlutabréfa í Fly Play hf.
 • Tveir áskriftarmöguleikar eru í boði, í sitthvoru útboðinu, með þátttöku í áskriftarleið A og áskriftarleið B, sem eru ólíkar er varðar stærð áskrifta og úthlutun.
 • Verð í áskriftarleið A er 18 kr./hlut og verð í áskriftarleið B verður innan verðbilsins 18-20 kr./hlut.
 • Áætlað er að niðurstöður útboðanna verði tilkynntar föstudaginn 25. júní 2021 og niðurstöður úthlutunar þann 28. júní 2021.
 • Áætlaður gjalddagi og eindagi greiðsluseðla er mánudaginn 5. júlí 2021
 • Afhendingardagur nýrra hluta er áætlaður eigi síðar en föstudaginn 9. júlí 2021 og fyrsti viðskiptadagur með hluti Fly Play hf. á Nasdaq First North Iceland er áætlaður föstudaginn 9. júlí 2021.
 • Arctica Finance er umsjónaraðili útboðanna og Arion banki söluaðili ásamt Arctica Finance.
Skilyrði útboðs
 • Allir einstaklingar og lögaðilar sem hafa íslenska kennitölu
 • Einstaklingar þurfa að hafa náð 18 ára aldri og vera fjárráða
 • Einstaklingar og lögaðilar þurfa að eiga eða stofna vörslureikning. Einstaklingar og umsækjendur lögaðila með rafræn skilríki geta stofnað vörslureikning hjá Arion banka hér
Ítarlegri upplýsingar og útboðsgögn

Fjárfestakynninguna og aðrar upplýsingar um útboðin og töku hlutabréfanna til viðskipta má finna undir tengt efni.

Opinn kynningarfundur, þriðjudaginn 22. júní kl. 8:30

Play heldur kynningarfund þriðjudaginn 22. júní 2021 kl. 8:30 í gegnum vefstreymi. Vefstreymið er opið öllum og ekki þarf að skrá sig. Upptaka af fundinum verður ekki aðgengileg eftir að honum lýkur.

Áskriftarleiðir
Áskriftarleið A Áskriftarleið B
Tilboðsverð Fast verð 18 kr./hlut Tilboð gerð innan verðbilsins 18-20 kr./hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum (hollenskt útboð)
Stærð útboða 3,99-4,31 ma.kr. að söluandvirði1
Um 1,15 ma.kr. að söluandvirði
64.000.000 hlutir (um 29% af heild)
Um 2,84 - 3,16 ma.kr. að söluandvirði
157.906.800 hlutir (um 71% af heild)
Stærð áskrifta Áskriftir að fjárhæð 100 þ.kr. – 20 m.kr.
Áskriftir að fjárhæð yfir 20 m.kr.
Meginreglur varðandi úthlutun2
Leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 500 þ.kr. Ef til umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg
Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs. Útgefandi áskilur sér rétt til að ákveða úthlutun einhliða

1) Útgefandi áskilur sér rétt til minnka stærð áskriftarleiðar A til að tryggja að stærð útboðsins verði undir jafnvirði 8 milljóna evra í íslenskum krónum. Breytingar á gengi gjaldmiðla gætu haft áhrif á fjölda hluta sem boðinn verður eða seldur í áskriftarleið A. Útgefandi áskilur sér rétt til að breyta innbyrðis stærð áskriftarleiðanna, með stækkun annarrar áskriftarleiðar á kostnað hinnar, eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til og til að þjóna sem best markmiðum útboðanna.

2) Útgefandi áskilur sér rétt til að víkja frá framangreindum grunnviðmiðum um úthlutun með skerðingu áskrifta og framkvæma úthlutun á grundvelli viðmiða sem útgefandi telur æskileg eða eftirsóknarverð til að þjóna markmiðum útboðanna sem best, þ.m.t. með því að hafna einstaka áskriftum í heild eða að hluta, án frekari viðvörunar eða rökstuðnings. Útgefandi mun leitast við að tryggja úthlutun til þeirra starfsmanna sem taka þátt í útboðinu.

Mikilvægar upplýsingar til áskrifenda

Þátttaka í útboði með staðfestingu áskriftar er skuldbindandi. Fjárfestir, sem staðfest hefur þátttöku sína hvort heldur sem er í áskriftarleið A eða B getur ekki breytt áskrift sinni eða fallið frá henni. Útgefandi áskilur sér rétt til að innheimta áskriftir til samræmis við fyrirmæli laga, eða úthluta hlutabréfum áskrifanda sem ekki greiðir á gjalddaga til annarra fjárfesta, án frekari fyrirvara að viðvörunar.

Söluaðilar áskilja sér rétt til að krefjast staðfestingar á greiðslugetu eða tryggingar fyrir greiðslu áskrifta frá áskrifendum. Verði áskrifandi ekki við þessari kröfu söluaðila innan þess frests sem gefinn er, áskilja söluaðilar sér rétt til að ógilda áskrift viðkomandi áskrifanda að hluta eða í heild. Söluaðilar meta einhliða hvort staðfesting á greiðslugetu eða trygging teljist fullnægjandi.

Söluaðilar og útgefandi áskilja sér rétt til að hafna áskriftum, án fyrirvara eða aðvörunar. Eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til áskilja söluaðilar sér rétt til að lækka fjölda hluta sem boðnir eru í áskriftarleið A og fjölga hlutum sem boðnir eru í áskriftarleið B.

Útboðin eru eingöngu markaðssett á Íslandi og er þátttaka í áskriftarleið A er heimil öllum þeim einstaklingum og lögaðilum sem hafa bæði íslenska kennitölu og eru fjárráða í skilningi lögræðislaga nr. 71/1997, með þeim takmörkunum sem af lögunum kunna að leiða. Þar af leiðir að einstaklingum sem ekki hafa náð 18 ára aldri, sem og þeim einstaklingum sem ekki ráða búi sínu sjálfir, er ekki heimil þátttaka í útboðinu. Þátttaka í áskriftarleið B er háð sömu skilyrðum, auk þess sem lágmarksfjárhæð áskriftar er 20 m.kr.

Minnt er á að hlutabréf eru áhættusöm fjárfesting sem getur byggst á væntingum en ekki loforðum. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í Fly Play hf. skulu fjárfestar kynna sér alla skilmála útboðsins og upplýsingar um Fly Play hf., sem finna má í fjárfestakynningu Fly Play hf., sem dagsett er 14. júní 2021, auk annarra gagna, fyrirvara og upplýsinga sem birt eru í tengslum við útboðin og fyrirhugaða skráningu á Nasdaq First North Iceland. 

Áskriftarvefur / Subscription website

Almennt útboð / Public Offering

 

Lykildagsetningar:

Útboðstímabil:
24. - 25. júní 2021

Fyrirhugaður eindagi:
5. júlí 2021

Áætluð afhending:
Eigi síðar en 9. júlí 2021

Tengt efni:

PLAY fjárfestakynning

PLAY - Company Description

Share Offerings of Fly Play hf.

The subscription period will commence at 10:00 am GMT, Thursday 24 June 2021 and end at 16:00 pm GMT, Friday 25 June 2021.

Subscription Website

Subscriptions shall be registered electronically via a subscription system on the subscription website. The subscription website opens on Thursday 24 June, at 10:00 am GMT.

About the Share Offerings
 • An open investor meeting will be held at 8:30 am GMT, Tuesday, 22 June. Live stream will be accessible here on Play's website.
 • The subscription period will commence at 10:00 am GMT, Thursday 24 June 2021 and close at 16:00 pm GMT, Friday 25 June 2021.
 • The size of the share offerings is 221.906.800 shares in the form of newly issued shares in Fly Play hf.
 • There are two separate offerings, Offer Book A and Offer Book B, which are different in terms of subscription size and allocation.
 • The subscription price in Offer Book A is ISK 18 per share and the subscription price in Offer Book B will be within the price range of ISK 18-20 per share.
 • The results of the Offerings are expected to be published on 25 June 2021 and allocation announced on 28 June 2021.
 • Final due date for payment by investors is 5 July 2021.
 • Delivery of the new shares is expected to be completed on 9 July 2021 at the latest and listing and commencement of trading on Nasdaq First North Iceland is expected to take place on 9 July 2021.
 • The offerings are managed by Arctica Finance, PLAY‘s Lead Financial Advisor, and Arion bank acts as a Joint Financial Advisor.
Conditions of the Offerings
 • Participation in the Offerings is open to individuals and legal entities with an Icelandic identification number (kennitala)
 • Individuals must be financially and legally competent
 • Investors must own a custody account to receive issued shares. Investors with electronic ID can create a custody account with Arion bank here.
More information about the Offerings

The Information Memorandum and other information regarding the Offerings and the listing of shares can be found under related material.

Open investor meeting at 8:30 am GMT, Tuesday, 22 June 2021

Fly Play hf. will hold an open investor meeting at 8:30 am GMT, Tuesday, 22 June 2021 via live stream. The live stream will be publicly accessible. A recording of the meeting will not be made available.

Key terms of the Share Offerings
Offer Book A Offer Book B
Subscription Price Fixed price of ISK 18 per share Offer made within the price range ISK 18-20 per share. The sale takes place at a fixed price, which is determined equally as the lowest of the accepted bids (Dutch Auction)
The size of the offerings is ISK 3.99 - 4.31 billion1
ISK 1.15 billion purchase value.
64,000,000 shares (about 29% of the offerings)
ISK 2.84 - 3.16 billion purchase value.
157,906,800 shares (about 71% of the offerings)
Subscription Value Subscriptions at a purchase value of ISK 100 thousand to ISK 20 million
Subscriptions for a purchase value exceeding ISK 20 million
Allocation Principles2
Efforts will be made not to reduce subscriptions below a purchase value of ISK 500 thousand. In the case of excess demand, the reduction will be proportional
Acceptance of bids will be determined on the basis of the bid price. The Board of Directors has unilateral authority to determine share allotment

1) The issuer reserves the right to reduce the size of the Offer Book A in order to maintain its total subscriptions at a purchase value of below the equivalent of EUR 8 million in ISK. Currency fluctuations might affect the number of shares offered and/or sold through the Offer Book A. The issuer reserves the right to change the relative size of offer books if demand proves to give rise to this and taking into account the objectives of the offerings.

2) The issuer reserves the right to deviate from the principles regarding allocation and reduce subscriptions and allocate shares in the manner they deem desirable to achieve the objectives of the offerings, including rejecting subscriptions in whole or in part without special notice or justification. Efforts will be made to provide allocation to PLAY’s members of staff who participate in the offerings.

Important information to investors

Participation in the Offerings is binding. An investor, who has confirmed its subscription in either offering cannot alter, change or withdraw its subscription. The Issuer reserves the right to collect all subscriptions in accordance with law. If an investor does not complete payment by the due date the Managers and the Issuer reserve the right to distribute the shares to other subscriber(s) without further notice or warning.

The Issuer reserves the right to demand evidence of solvency and proof of funds or guarantees for payment of subscriptions from subscribers. If subscriber does not comply, the Issuer may reject the subscription on whole or part. The Issuer, at its sole discretion, assesses and decides if evidence of solvency and proof of funds or guarantee of payment is deemed sufficient.

The Issuer reserves the right to reject subscriptions without further notice or warning. The Issuer can and may decrease the number of shares offered in Offer Book A and increase the number of shares offered in Offer Book B.

The Offerings are only marketed in Iceland and Icelandic jurisdiction. Participation in Offer Book A is open to anybody with an Icelandic identification number and who are competent pursuant to Act no 71/1997, or, for legal persons, are registered in the Icelandic register of enterprises. Individuals who are under the age of 18 or do not have autonomy over their finances are not permitted to participate in the offerings. Participation in Offer Book B is subject to the same requirements, with the addition of a minimum subscription of ISK 20 million.

Investment in securities involves risk, and decisions to invest may be based on expectations rather than promises. Before deciding to participate in Fly Play´s Offerings, investors should review and analyse the terms of the offerings and information presented in the Information Memorandum, dated 14 June 2021 and other documents, disclaimers and information made available and presented in the offering materials and in relation to the listing of shares on Nasdaq First North Iceland. 

Key dates:

The expected Offer Period:
24 - 25 June 2021

Final payment date:
5 July 2021

Expected delivery of shares:
No later than 9 July 2021

Expected first day of trading:
9 July 2021

Related material:

PLAY Information Memorandum

PLAY - Company Description