NánarHvað er sjóður? - mynd

Hvað er sjóður?

Hver er munurinn á fjárfestingasjóði og verðbréfasjóði?Nánar
NánarYfirlit sjóða - mynd

Yfirlit sjóða

Yfirlit yfir alla sjóði sem eru í boði og nánari upplýsingar um þá, þar á meðal lykilupplýsingar og útboðslýsingar. Jafnframt er að finna ávöxtun þeirra til langs- og skamms tíma.

Nánar
NánarReglulegur sparnaður - mynd

Reglulegur sparnaður

Veittur er 50% afsláttur af upphafsþóknun og 100% afsláttur af afgreiðslugjaldi í reglulegum sparnaði í sjóðum.Nánar

Hvernig getum við aðstoðað þig?

Við getum aðstoðað þig við að byggja upp sparnað, velja sjóði og sparnaðarreikninga sem henta þínum forsendum og markmiðum.
 
Sendu okkur línu og við höfum samband.

Viðskipti með sjóði

Þú getur gengið frá viðskiptum í netbankanum. Veittu er 25% afsláttur af gengismun við kaup í sjóðum í netbankanum.

Fylgstu með í netbankanum

Í netbanka Arion banka er hægt að eiga viðskipti með sjóði hvenær sem þér hentar. Þar er jafnframt að finna stöðu og hreyfingar á safninu þínu svo auðvelt er að fylgjast með.

Það er ekkert afgreiðslugjald og 25% afsláttur er af upphafsþóknun sjóða Stefnir hf. ef keypt er í gegnum netbankann.

Hvað þarf að gera til að hefja sjóðaviðskipti?

Til að geta átt viðskipti með sjóði þarf að stofna vörslureikning. Ef þú ert með netbanka Arion banka getur þú sótt um vörslureikning í netbankanum.

Ef þú ert ekki með netbanka, eða ert ekki viðskiptavinur Arion banka þá er afar einfalt að koma í viðskipti til okkar. Þú klárar málið með nokkrum smellum. Næsta skref er svo að stofna vörslureikning í netbankanum.  Einnig getur þú komið í næsta útibú bankans.
 

Við mælum með að þú kynnir þér eftirfarandi:

Huga þarf að fjárfestingartíma áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Fjárfestingarstefna sjóðs segir til um markmið með eignasamsetningu sjóðsins, en eignir geta ýmist verið innlán, ríkisvíxlar, skuldabréf, hlutabréf og/eða aðrir fjármálagerningar. 

Hlutabréf hafa að jafnaði meiri gengissveiflur en skuldabréf. Skuldabréf með langan meðallíftíma eru svo almennt háð meiri gengissveiflum en skuldabréf með stuttan meðallíftíma. Ávöxtun og þróun á gengi sjóðs ákvarðast af breytingum á verði þessara undirliggjandi eigna. Hægt er að áætla út frá fjárfestingarstefnu sjóðs hvort líklegt sé að miklar sveiflur verði á gengi undirliggjandi eigna, og þar af leiðandi gengissveiflur sjóðsins, til skemmri og lengri tíma.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að gengissveiflur geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar.

Fjárfestir A sem ætlar að ávaxta fjármagn í skamman tíma myndi velja sjóð með stuttan meðallíftíma og litlar gengissveiflur til að draga úr líkum á að tap verði á fjárfestingunni vegna neikvæðra skammtíma gengissveifla.

Fjárfestir B gæti haft meira áhættuþol vegna þess að hann hyggst fjárfesta til lengri tíma. Slíkur fjárfestir gæti frekar kosið að fjárfesta í sjóði sem hefur meiri gengissveiflur og tilheyrandi áhættu í von um hærri ávöxtun í lok fjárfestingartímans. Mikilvægt er því að hafa í huga að almennt jafnast skammtímasveiflur út til lengri tíma litið og áhættusamt er að kaupa til skamms tíma í sjóði sem fjárfestir í löngum skuldabréfum eða hlutabréfum fremur en að kaupa til lengri tíma í sama sjóði. Þannig samræmast mismunandi fjárfestingastefnur sjóða mismunandi tímalengdum fjárfestinga og mikilvægt að fjárfest sé í þeim afurðum sem samræmast þörfum viðkomandi fjárfestis.
Fer að miklu leyti eftir því hve lengi á að spara sem og fjárhagsstöðu viðkomandi. Þeir sem ætla að leggja fyrir til langs tíma eru oft betur í stakk búnir til að taka meiri áhættu til að hámarka ávöxtun en þeir sem koma til með að spara til skemmri tíma. Fjárhagsstaða getur einnig haft áhrif á hversu mikla áhættu er æskilegt að taka við ávöxtun sparifjár. 

Mikilvægt er að taka tillit til markmiðs og tilgangs sparnaðar. Ef sparnaður á að vera varasjóður til að geta sótt í ef til fjárhagslegra áfalla kemur eða ef góð tækifæri bjóðast er æskilegt að velja áhættulítinn sjóð með litlar sveiflur í ávöxtun.
Almennt er litið til tveggja mælikvarða á áhættu. Tapsáhætta lýsir þeirri áhættu sem fólgin er í því að eign tapist að fullu eða hluta, t.d. vegna gjaldþrots hlutafélags. Gengissveiflur er annar mælikvarði á áhættu sem lýsir áhættu fólginni í sveiflum á verðmæti eigna og er hann einn helsti mælikvarðinn sem notaður er á áhættu sjóða. 

Fjármálagerningar með litlum gengissveiflum eru taldir áhættulitlir en fjármálagerningar með miklum gengissveiflum eru taldir áhættumiklir. Ef halda á áhættu í lágmarki er því gott að velja sjóð með litlum gengissveiflum. 

Ef vilji er fyrir því að taka meiri áhættu í þeim tilgangi að reyna að ná enn hærri ávöxtun bendum við á sjóði sem bera meiri sveiflur í ávöxtun. Athugið að mælikvarðinn Sveiflur í ávöxtun tekur einungis til sögulegra gengissveiflna sjóðsins og því er ekki tekið tilllit til tapsáhættu í þeim mælikvarða.

Spurt og svarað

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum 
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu bankans undir yfirliti sjóða þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Jafnframt er hægt að nálgast framangreind gögn í útibúum bankans. Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.

Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði skv. lögum nr. 128/2011. Stefnir hf. er dótturfélag Arion banka.

Upplýsingar þær sem hér koma fram byggja á heimildum sem taldar eru áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Áskilinn er réttur til leiðréttinga. Arion banki eða starfsmenn bankans bera enga ábyrgð á ákvörðunum eða viðskiptum sem aðilar kunna að eiga í ljósi þeirra upplýsinga sem hér koma fram.