NánarHvað er sjóður? - mynd

Hvað er sjóður?

Hver er munurinn á fjárfestingasjóði og verðbréfasjóði?

Nánar
NánarYfirlit sjóða - mynd

Yfirlit sjóða

Yfirlit yfir alla sjóði sem eru í boði og nánari upplýsingar um þá, þar á meðal lykilupplýsingar og útboðslýsingar. Jafnframt er að finna ávöxtun þeirra til langs- og skamms tíma.

Nánar
NánarReglulegur sparnaður - mynd

Reglulegur sparnaður

Veittur er 50% afsláttur af upphafsþóknun og 100% afsláttur af afgreiðslugjaldi í reglulegum sparnaði í sjóðum.

Nánar

Við viljum aðstoða þig


Við getum aðstoðað þig við að byggja upp sparnað, velja sjóði og sparnaðarreikninga sem henta þínum forsendum og markmiðum.

Sendu okkur línu og við höfum samband.

Viðskipti með sjóði

Þú getur gengið frá viðskiptum í netbankanum. Veittu er 25% afsláttur af gengismun við kaup í sjóðum í netbankanum.

Fylgstu með í netbankanum

Í netbanka Arion banka er hægt að eiga viðskipti með sjóði hvenær sem þér hentar. Þar er jafnframt að finna stöðu og hreyfingar á safninu þínu svo auðvelt er að fylgjast með.

Það er ekkert afgreiðslugjald og 25% afsláttur er af upphafsþóknun sjóða Stefnir hf. ef keypt er í gegnum netbankann.

Hvað þarf að gera til að hefja sjóðaviðskipti?

Til að geta átt viðskipti með sjóði þarf að stofna vörslureikning. Ef þú ert með netbanka Arion banka getur þú sótt um vörslureikning í netbankanum.

Ef þú ert ekki með netbanka, eða ert ekki viðskiptavinur Arion banka þá er afar einfalt að koma í viðskipti til okkar. Þú klárar málið með nokkrum smellum. Næsta skref er svo að stofna vörslureikning í netbankanum.  Einnig getur þú komið í næsta útibú bankans.
 

Við mælum með að þú kynnir þér eftirfarandi:

Huga þarf að fjárfestingartíma áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Fjárfestingarstefna sjóðs segir til um markmið með eignasamsetningu sjóðsins, en eignir geta ýmist verið innlán, ríkisvíxlar, skuldabréf, hlutabréf og/eða aðrir fjármálagerningar. 

Hlutabréf hafa að jafnaði meiri gengissveiflur en skuldabréf. Skuldabréf með langan meðallíftíma eru svo almennt háð meiri gengissveiflum en skuldabréf með stuttan meðallíftíma. Ávöxtun og þróun á gengi sjóðs ákvarðast af breytingum á verði þessara undirliggjandi eigna. Hægt er að áætla út frá fjárfestingarstefnu sjóðs hvort líklegt sé að miklar sveiflur verði á gengi undirliggjandi eigna, og þar af leiðandi gengissveiflur sjóðsins, til skemmri og lengri tíma.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að gengissveiflur geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar.

Fjárfestir A sem ætlar að ávaxta fjármagn í skamman tíma myndi velja sjóð með stuttan meðallíftíma og litlar gengissveiflur til að draga úr líkum á að tap verði á fjárfestingunni vegna neikvæðra skammtíma gengissveifla.

Fjárfestir B gæti haft meira áhættuþol vegna þess að hann hyggst fjárfesta til lengri tíma. Slíkur fjárfestir gæti frekar kosið að fjárfesta í sjóði sem hefur meiri gengissveiflur og tilheyrandi áhættu í von um hærri ávöxtun í lok fjárfestingartímans. Mikilvægt er því að hafa í huga að almennt jafnast skammtímasveiflur út til lengri tíma litið og áhættusamt er að kaupa til skamms tíma í sjóði sem fjárfestir í löngum skuldabréfum eða hlutabréfum fremur en að kaupa til lengri tíma í sama sjóði. Þannig samræmast mismunandi fjárfestingastefnur sjóða mismunandi tímalengdum fjárfestinga og mikilvægt að fjárfest sé í þeim afurðum sem samræmast þörfum viðkomandi fjárfestis.
Fer að miklu leyti eftir því hve lengi á að spara sem og fjárhagsstöðu viðkomandi. Þeir sem ætla að leggja fyrir til langs tíma eru oft betur í stakk búnir til að taka meiri áhættu til að hámarka ávöxtun en þeir sem koma til með að spara til skemmri tíma. Fjárhagsstaða getur einnig haft áhrif á hversu mikla áhættu er æskilegt að taka við ávöxtun sparifjár. 

Mikilvægt er að taka tillit til markmiðs og tilgangs sparnaðar. Ef sparnaður á að vera varasjóður til að geta sótt í ef til fjárhagslegra áfalla kemur eða ef góð tækifæri bjóðast er æskilegt að velja áhættulítinn sjóð með litlar sveiflur í ávöxtun.
Almennt er litið til tveggja mælikvarða á áhættu. Tapsáhætta lýsir þeirri áhættu sem fólgin er í því að eign tapist að fullu eða hluta, t.d. vegna gjaldþrots hlutafélags. Gengissveiflur er annar mælikvarði á áhættu sem lýsir áhættu fólginni í sveiflum á verðmæti eigna og er hann einn helsti mælikvarðinn sem notaður er á áhættu sjóða. 

Fjármálagerningar með litlum gengissveiflum eru taldir áhættulitlir en fjármálagerningar með miklum gengissveiflum eru taldir áhættumiklir. Ef halda á áhættu í lágmarki er því gott að velja sjóð með litlum gengissveiflum. 

Ef vilji er fyrir því að taka meiri áhættu í þeim tilgangi að reyna að ná enn hærri ávöxtun bendum við á sjóði sem bera meiri sveiflur í ávöxtun. Athugið að mælikvarðinn Sveiflur í ávöxtun tekur einungis til sögulegra gengissveiflna sjóðsins og því er ekki tekið tilllit til tapsáhættu í þeim mælikvarða.

Spurt og svarað

Af hverju eru skuldabréfasjóðir skilgreindir í skammtíma- eða langtímasjóði?

Það fer eftir fjárfestingarstefnu hvers sjóðs fyrir sig. Sumir eru skilgreindir sem skammtímasjóðir vegna þess að þeir fjárfesta í skuldabréfum með stuttan líftíma, t.d. 1–5 ár. Aðrir eru flokkaðir sem langtímasjóðir þar sem þeir fjárfesta í skuldabréfum með langan líftíma, þ.e. til fimm ára eða lengur. Til skamms tíma er meiri hætta á sveiflum í ávöxtun í löngum sjóðum en stuttum sjóðum. Því er mikilvægt að val á milli kaupa í löngum eða stuttum sjóði sé byggt á réttum forsendum og taki mið af markmiðum og fjárhagsaðstæðum hvers og eins.

Hvað er verðbréfasafn?

Verðbréfasafn er vörslustaður verðbréfa. Á verðbréfasafninu geta m.a. verið sjóðir, hlutabréf og skuldabréf. Verðbréfasafn er stundum nefnt sjóðasafn. Verðbréfasafn er stofnað samhliða vörslureikningi.

Hvaða sjóður hentar mér best?

Sá sjóður er bestur sem hentar þínum fjárfestingarmarkmiðum hverju sinni. Ráðlegast er fyrir þig að velja sjóð samkvæmt þinni eigin afstöðu til áhættu og því hve lengi þú hyggst eiga fjárfestinguna.

Er einhver lágmarksupphæð til að kaupa í sjóðum?

Í flestum sjóðum eru lágmarkskaup 10.000 kr. en 5.000 kr. í áskrift. Í sumum sjóðum er þó önnur lágmarksupphæð og er hún tilgreind í ítarefni og útboðslýsingu hvers sjóðs.

Er ég bundin(n) inni með fjármunina með því að fjárfesta í sjóðum?

Fjárfestar eru ekki bundnir inni í sjóðum fyrir utan nokkra daga sem það tekur að leysa eignarhlut þeirra úr sjóðunum. Í flestum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum tekur það ferli tvo virka daga en tíminn getur verið lengri í sjóðum með erlendar eignir. Nánari upplýsingar um einstaka sjóði er að finna í ítarupplýsingum um hvern sjóð fyrir sig og í útboðslýsingum sjóðanna.

Hvernig ávaxtast eignin mín?

Þegar þú fjárfestir í sjóði eignast þú einingar í honum og það er verðbreyting þessara eininga sem ákvarðar ávöxtun þína frá einum tíma til annars. Gengi eininganna breytist á hverjum viðskiptadegi og ávöxtun verðbréfasjóða er þannig sveiflukennd. Gengið getur verið hærra eða lægra en sú fjárhæð sem þú upphaflega fjárfestir fyrir.

Athugaðu að þegar þú átt viðskipti með sjóði liggur gengið ekki fyrir fyrr en í lok viðskiptadags þegar búið er að loka fyrir viðskipti. Viðskiptagengi er að jafnaði birt næsta virka dag. Þetta er gert til að gæta jafnræðis milli hlutdeildarskírteinishafa.

Hvaða kostnaður fylgir viðskiptum í sjóði?

Þegar viðskiptavinur fjárfestir í sjóði eru kaupin skráð á sölugengi sjóðsins en þegar viðskiptavinur tekur eignahlut sinn út, fer hann úr sjóðnum á kaupgengi sjóðsins.

Söluþóknun: Við kaup í sjóðum er innheimt söluþóknun í formi mismunar á kaup-og sölugengi (einnig kallað gengismunur eða upphafsþóknun). Söluþóknun er ekki innheimt við kaup í Stefni - Lausafjársjóði. Veittur er 25% afsláttur af söluþóknun sjóða Stefnis hf. ef keypt er í gegnum Netbanka Arion banka.

Afgreiðslugjald: Innheimt af öllum viðskiptum í sjóðum í samræmi við verðskrá Arion banka. Afgreiðslugjald fellur niður þegar um er að ræða reglulegan sparnað i sjóðum. Ekki er tekið afgreiðslugjald af viðskiptum í netbanka.

Umsýsluþóknun: Árleg umsýsluþóknun er innheimt og fer í að greiða rekstrarkostnað sjóða. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi og ávöxtun þeirra. Umsýsluþóknun er því dregin frá við útreikning á ávöxtun og gengi sjóða.

Nánari upplýsingar um kostnað má finna í ítarefni um sjóðina og útboðslýsingum þeirra.

Hvernig fæ ég hæstu ávöxtun?

Þegar skoðuð er ávöxtun á fjármálamörkuðum síðastliðna öld sést að fjárfestingar í hlutabréfum gefa að jafnaði hæstu ávöxtun verðbréfa ef fjárfestingartíminn er langur, það er að segja að minnsta kosti þrjú ár eða lengur. Ef leitað er eftir fjárfestingu til skemmri tíma er ráðlegra að velja sér skuldabréfasjóð eða blandaðan sjóð.

Athugaðu að þú getur verið að taka meiri áhættu með því að fjárfesta í fjármálagerningum sem gefa af sér hærri ávöxtun.

Hvað er verðbréfasjóður?

Verðbréfasjóðir eru söfn skuldabréfa, hlutabréfa og ýmissa annarra auðseljanlegra verðbréfa auk innlána. Sjóðirnir eru samsettir með mismunandi hætti. Íslenskir verðbréfasjóðir starfa samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Markmið laganna er m.a. að tryggja skilvirka neytendavernd, en í lögunum er rekstri sjóðanna settar margvíslegar skorður. Samkvæmt lögunum eru allir sjóðir reknir af rekstrarfélagi sem er sjálfstætt fjármálafyrirtæki. í tilviki flestra sjóða sem Arion banki selur er rekstrarfélagið Stefnir hf.

Með innlausn er átt við þegar viðskiptavinur skilar inn hlutdeildarskírteinum (innleysir þau) og fær í skiptum reiðufé á reikning sinn. Upphæðin sem viðskiptavinur fær jafngildir fjölda eininga sem hann á í sjóðnum (innleysir) margfaldaðar með gengi sjóðs á innlausnardegi (að frádregnu afgreiðslugjaldi og að teknu tilliti til skattalegs uppgjörs).

Fjárfestingarstefna íslenskra verðbréfasjóða er ákveðin fyrirfram og geta fjárfestar þannig kynnt sér heimildir sjóða áður en til fjárfestingar kemur. Fjárfestingarstefnu verðbréfasjóðs verður ekki breytt nema að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins sem hefur eftirlit með starfsemi viðkomandi rekstrarfélags og þar með sjóðsins.

Nánar um verðbréfasjóði

Lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði

Hvað er átt við með kvarðanum áhættuþóknun?

Stefnir hf. hefur skipt verðbréfa- og fjárfesingarsjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlitsstofnunarinnar (e. ESMA, áður CESR) um útreikning mælikvarðans.

Mælikvarðinn byggir eingöngu á sögulegum sveiflum í ávöxtun. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð og tekur ekki mið af þeim ýmsu áhættum sem verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir kunna að búa við í rekstri sínum. Þá kann flokkunin að breytast fyrirvaralaust.

Áhættumælikvarðinn er ekki almenn lýsing á þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða. Öllu heldur er um að ræða tölfræðilega, hlutbundna lýsingu á eignum þeirra fjölmörgu áhættuþátta sem geta verið til staðar við fjárfestingu í slíkum fjármálagerningum. Frekari umfjöllun um helstu áhættuþætti er að finna í útboðslýsingu hvers sjóðs. Bent er á að ekki er tryggt að sögulegar sveiflur í ávöxtun sjóðs hafi forspárgildi um framtíðarsveiflur í ávöxtun hans. Jafnframt er bent á að sjóðir í flokki 1 eru ekki áhættulaus fjárfesting og engin trygging er fyrir ávöxtun upphaflegrar fjárfestingar eða fullrar innheimtu hennar.

Hvað er Stefnir?

Stefnir hf. er rekstrarfélag sjóða sem eru í sölu hjá Arion banka hf. Stefnir hf. er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 400 milljarða króna í virkri stýringu. Hjá Stefni starfa 23 sérfræðingar í fjórum teymum við stýringu á fjölbreyttu úrvali verðbréfa-, fjárfestinga- og fagfjárfestasjóða. Einnig stýrir félagið eignum nokkurra samlagshlutafélaga sem stofnuð hafa verið í kringum framtaksfjárfestingar.

Stefnir var stofnaður árið 1996 og hefur á að skipa reynslumiklu starfsfólki með yfir 10 ára reynslu að meðaltali af störfum á fjármálamarkaði. Félagið hefur allt frá upphafi verið í fararbroddi í þróun á nýjum tegundum sjóða, jafnt fyrir einstaklinga sem og fagfjárfesta. Við þróun og stýringu sjóða er fyrst og fremst horft til hagsmuna viðskiptavina. Stefnir telur að traust og trúnaður séu forsendur langtímasambands við viðskiptavini. Því er lögð mikil áhersla á heiðarleika í samskiptum og gegnsæi í upplýsingagjöf.

Sjá nánar á www.stefnir.is

Hvað eru viðvarandi gjöld?

Rekstrarfélag sjóðanna, Stefnir hf., reiknar og birtir viðvarandi gjöld fyrir verðbréfa- og fjárfestingarsjóði í rekstri félagsins samkvæmt leiðbeinandi tilmælum FME nr. 3/2015.

Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina, vextir af lánum og miðlunarkostnaður.

Hvað er fjárfestingarsjóður?

Fjárfestingarsjóðir eru starfsleyfisskylt form sjóða um sameiginlega fjárfestingu samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Um fjárfestingarsjóði gilda aðrar reglur en um verðbréfasjóði að því er varðar fjárfestingarheimildir og innlausnarskyldu.

Fjárfestingarheimildir fjárfestingarsjóða eru rýmri samkvæmt lögunum og getur fjárfesting í þeim því verið áhættusamari en fjárfesting í verðbréfasjóðum. Fjárfestar eru hvattir til að hafa í huga þennan mun á fjárfestingarsjóðum og verðbréfasjóðum og kynna sér sérstaklega fjárfestingarstefnu sem gildir fyrir þá sjóði sem þeir eiga hlutdeildarskírteini í eða hyggjast fjárfesta í framtíðinni.

Nánar um fjárfestingarsjóði

Lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði

Hvað er áhætta?

Ef skoðuð er ávöxtun ýmissa fjárfestinga í tímans rás kemur í ljós að aukin ávöxtun hefur að jafnaði í för með sér meiri áhættu. Sú áhætta felst að miklu leyti í sveiflum á verði verðbréfa til skamms tíma. Þar sem verðsveiflur eru einn helsti mælikvarðinn á áhættu eru verðbréf með litlar verðsveiflur talin áhættulítil en verðbréf með miklar verðsveiflur talin áhættumikil. Áhætta getur einnig verið af öðrum toga. Almennt eru hlutabréf talin áhættusamari en skuldabréf, þar sem hlutabréfaeigendur standa aftar í kröfuhafaröð en skuldabréfaeigendur. Þessi staðhæfing á sérstaklega við um hlutabréf og skuldabréf útgefin af sama aðila eða svipuðum útgefanda.

Einnig skiptir miklu máli hvaða útgefendur eru á bak við verðbréf í sjóðum. Löngum hefur verið rætt um að ríki séu traustari útgefendur en fyrirtæki, en þó er það of mikil einföldun eins og skuldavandræði fjölmargra vestrænna ríkja undanfarið hafa sýnt. Réttara er að segja að sjóðir sem hafa verðbréf útgefin af fjárhagslega sterkum útgefendum eru áhættuminni en sjóðir sem eiga verðbréf útgefin af ótraustum útgefendum.

Nánar um áhættuflokkun.

Vörsluþóknun

Árlega greiðir viðskiptavinur í verðbréfaþjónustu vörsluþóknun. Hjá viðskiptavinum í eignastýringu er vörsluþóknunin gjaldfærð mánaðarlega. Vörsluþóknunin er m.a. til að standa straum af gjaldi til Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar hf. og erlendra vörsluaðila vegna vörslu verðbréfa. Jafnframt útsendingar árlegra yfirlita til viðskiptavina, afstemmningar á eignum við verðbréfamiðstöð og erlendra vörsluaðila, vöktunar vegna arðgreiðslna, afborgana skuldabréfa, útdrætti húsbréfa og samanburði við erlendar og innlendar gengisveitur svo eitthvað sé nefnt.

Á afurðum Arion banka sem og sjóðum Stefnis hf. er gefinn 100% afsláttur af vörsluþóknunum.

Hvað þarf ég að hafa í huga áður en ég tek ákvörðun?

Viðhorf til áhættu: Þar sem verðsveiflur eru einn helsti mælikvarðinn á áhættu eru fjármálagerningar með litlar verðsveiflur taldir áhættulitlir en fjármálagerningar með miklar verðsveiflur taldir áhættumiklir. Ef halda á áhættu í lágmarki er því gott að velja sjóð með litlum verðsveiflum. Ef vilji er fyrir því að taka meiri áhættu í þeim tilgangi að reyna að ná enn hærri ávöxtun er gott að velja sjóð með meiri sveiflum í ávöxtun. Athugið að áhættumælikvarði tekur einungis til sögulegra verðsveiflna sjóðsins og því er ekki tekið tillit til tapsáhættu í þeim mælikvarða.

Áhættuþol fer að miklu leyti eftir því hve lengi á að spara og fjárhagsstöðu viðkomandi. Þeir sem ætla að leggja fyrir til langs tíma eru oft betur í stakk búnir til að taka meiri áhættu við að hámarka ávöxtun heldur en þeir sem koma til með að spara til skemmri tíma. Fjárhagsstaða getur einnig haft áhrif á hversu mikla áhættu er æskilegt að taka við ávöxtun sparifjár. Mikilvægt er að taka tillit til markmiðs fjárfestingar en ef sparnaður á að vera varasjóður, og ekki er í aðra sjóði að sækja komi til fjárhagslegra áfalla, er æskilegra að velja áhættuminni sjóði fyrir sparnaðinn.

Fjárfestingartími: Því lengri sem fjárfestingartíminn er þeim mun meiri möguleikar eru á hærri ávöxtun. Ef ætlunin er að fjárfesta til skamms tíma er æskilegt að taka minni áhættu og velja sjóð með litlum gengissveiflum. Þegar fjárfest er til langs tíma aukast sveiflur í ávöxtun en á móti er meiri möguleiki á hærri ávöxtun. Munurinn á milli sjóða sem fjárfesta til skamms eða langs tíma eru gengissveiflur eigna í sjóðnum. Eignir til skamms tíma, t.d. nokkurra mánaða, hafa litlar gengissveiflur á meðan eignir til nokkurra ára geta sveiflast töluvert mikið. Mikilvægt er þó að að hafa í huga að hærri ávöxtun er almennt talin hafa í för með sér meiri áhættu.

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum 
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu bankans undir yfirliti sjóða þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Jafnframt er hægt að nálgast framangreind gögn í útibúum bankans. Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.

Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði skv. lögum nr. 128/2011. Stefnir hf. er dótturfélag Arion banka.

Upplýsingar þær sem hér koma fram byggja á heimildum sem taldar eru áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Áskilinn er réttur til leiðréttinga. Arion banki eða starfsmenn bankans bera enga ábyrgð á ákvörðunum eða viðskiptum sem aðilar kunna að eiga í ljósi þeirra upplýsinga sem hér koma fram.