Sjóðir

Nú er einfalt fyrir viðskiptavini að stofna vörslusafn hjá okkur. Hraðari og einfaldari afgreiðsla með rafrænni undirritun og hægt að hefja viðskipti samdægurs.

Eiga viðskipti með sjóði í netbanka

Við mælum með að þú
kynnir þér eftirfarandi:

Huga þarf að fjárfestingartíma áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Fjárfestingarstefna sjóðs segir til um markmið með eignasamsetningu sjóðsins, en eignir geta ýmist verið innlán, ríkisvíxlar, skuldabréf, hlutabréf og/eða aðrir fjármálagerningar.

Hlutabréf hafa að jafnaði meiri gengissveiflur en skuldabréf. Skuldabréf með langan meðallíftíma eru svo almennt háð meiri gengissveiflum en skuldabréf með stuttan meðallíftíma. Ávöxtun og þróun á gengi sjóðs ákvarðast af breytingum á verði þessara undirliggjandi eigna. Hægt er að áætla út frá fjárfestingarstefnu sjóðs hvort líklegt sé að miklar sveiflur verði á gengi undirliggjandi eigna, og þar af leiðandi gengissveiflur sjóðsins, til skemmri og lengri tíma.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að gengissveiflur geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar.

Fjárfestir A sem ætlar að ávaxta fjármagn í skamman tíma myndi velja sjóð með stuttan meðallíftíma og litlar gengissveiflur til að draga úr líkum á að tap verði á fjárfestingunni vegna neikvæðra skammtíma gengissveifla.

Fjárfestir B gæti haft meira áhættuþol vegna þess að hann hyggst fjárfesta til lengri tíma. Slíkur fjárfestir gæti frekar kosið að fjárfesta í sjóði sem hefur meiri gengissveiflur og tilheyrandi áhættu í von um hærri ávöxtun í lok fjárfestingartímans. Mikilvægt er því að hafa í huga að almennt jafnast skammtímasveiflur út til lengri tíma litið og áhættusamt er að kaupa til skamms tíma í sjóði sem fjárfestir í löngum skuldabréfum eða hlutabréfum fremur en að kaupa til lengri tíma í sama sjóði. Þannig samræmast mismunandi fjárfestingastefnur sjóða mismunandi tímalengdum fjárfestinga og mikilvægt að fjárfest sé í þeim afurðum sem samræmast þörfum viðkomandi fjárfestis.

Fer að miklu leyti eftir því hve lengi á að spara sem og fjárhagsstöðu viðkomandi. Þeir sem ætla að leggja fyrir til langs tíma eru oft betur í stakk búnir til að taka meiri áhættu til að hámarka ávöxtun en þeir sem koma til með að spara til skemmri tíma. Fjárhagsstaða getur einnig haft áhrif á hversu mikla áhættu er æskilegt að taka við ávöxtun sparifjár.

Mikilvægt er að taka tillit til markmiðs og tilgangs sparnaðar. Ef sparnaður á að vera varasjóður til að geta sótt í ef til fjárhagslegra áfalla kemur eða ef góð tækifæri bjóðast er æskilegt að velja áhættulítinn sjóð með litlar sveiflur í ávöxtun.


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum 

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.

Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða fjárfestingarsjóður. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu bankans undir yfirliti sjóða þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Jafnframt er hægt að nálgast framangreind gögn í útibúum bankans. Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.

Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. starfar á grundvelli starfsleyfa frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 

Upplýsingar þær sem hér koma fram byggja á heimildum sem taldar eru áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Áskilinn er réttur til leiðréttinga. Arion banki eða starfsmenn bankans bera enga ábyrgð á ákvörðunum eða viðskiptum sem aðilar kunna að eiga í ljósi þeirra upplýsinga sem hér koma fram.