Reglur og skilmálar

Almennir viðskiptaskilmálar Arion banka

Almennir viðskiptaskilmálar gilda um viðskipti Arion banka og viðskiptavina hans. Inniheldur almenn ákvæði um réttindi og skyldur beggja aðila. Þessir skilmálar eru viðbót við hina sértækari skilmála sem gilda um viðskipti milli bankans og viðskiptavina hans. 

Almennir viðskiptaskilmálar - í gildi frá 18. apríl 2021

Almennir skilmálar peningamarkaðsinnlána

Almennir skilmálar peningamarkaðsinnlána gilda um öll peningamarkaðsinnlán (heildsöluinnlán) viðskiptamanna hjá Arion banka. Skilmálarnir innihalda ákvæði um réttindi og skyldur bankans og viðskiptmanna, sem og reglur um það hvað felst í peningamarkaðsinnláni og það hvernig slíkt innlán stofnast. Skilmálarnir koma til viðbótar almennum viðskiptaskilmálum Arion Banka og eru þeim til fyllingar varðandi þessa tilteknu tegund innlána.

Almennir skilmálar peningarmarkaðsinnlána - í gildi frá 1. október 2020

Almennir markaðsskilmálar fyrir verðbréfaviðskipti

Markaðsskilmálar gilda um öll viðskipti með fjármálagerninga milli Arion banka og viðskiptavinar. Þeir lýsa réttarsambandi bankans og viðskiptavinar vegna viðskipta með fjármálagerninga, hvernig samningar komast á, hvaða kröfur bankinn gerir um tryggingar o.s.frv.

Almennir markaðsskilmálar fyrir verðbréfaviðskipti - í gildi frá 8. maí 2024

Almennir skilmálar innlánsreikninga

Almennir skilmálar innlánsreikninga gilda um alla innlánsreikninga sem stofnaðir eru hjá Arion banka. Innihalda almenn ákvæði um réttindi og skyldur bankans og eigenda innlánsreikninga. Sérstakir skilmálar geta þó gilt um einstaka innlánsreikninga og ganga þeir þá framar þessum.  

Almennir skilmálar innlánsreikninga - í gildi frá 1. júní 2023

Almennir skilmálar innlánsreikninga - í gildi frá 24. apríl 2024

Debetkortaskilmálar

Debetkortaskilmálar eru dæmi um sértæka skilmála sem standa framar almennari skilmálum bankans t.d almennir skilmálar innlánsreikninga og almennir viðskiptaskilmálar. Aðilar að debetkortaskilmálum eru korthafi, Arion banki og greiðslukortafyrirtækið sem annast kortavinnslu og færslumiðlun. 

Debetkortaskilmálar - í gildi frá 7. maí 2019

Kreditkortaskilmálar

Kreditkortaskilmálar eiga við um korthafa (þann sem er handhafi kreditkorts), bankann (útgefandi kortsins) og Rapyd (greiðslukortafyrirtækið). Innihalda ýmis mikilvæg atriði varðandi hámarksúttekt og kortatímabil, hlunnindi, greiðsluskil, ábyrgð, vanefndir osfrv.

Kreditkortaskilmálar - í gildi frá 7. maí 2019

Innlagnarkortaskilmálar

Aðilar að skilmálum þessum eru handhafi innlagnarkortsins, útgefandi innlagnarkortsins og viðkomandi lögaðili sem er eigandi þess reiknings sem tengdur er við innlagnarkortið.

Innlagnarkortaskilmálar - í gildi frá 10. mars 2020

Netbankaskilmálar

Um Netbanka Arion banka gilda notkunarskilmálar þessir, sem notandi samþykkir með innskráningu og notkun í netbankanum.

Netbankaskilmálar - í gildi frá 18. apríl 2021

App skilmálar

Um App Arion banka gilda notkunarskilmálar sem notandi samþykkir með innskráningu og notkun á appinu.

App skilmálar - í gildi frá 18. apríl 2021

Apple Pay skilmálar

Um Apple Pay gilda notendaskilmálar sem notandi samþykkir þegar hann tengir kort við Apple Pay.

Notendaskilmálar Arion banka vegna Apple Pay

Skilmálar fyrir símaveski Arion banka

Um símaveski Arion banka gilda notendaskilmálar sem notandi samþykkir þegar hann tengir kort í símaveski í fyrsta sinn.

Notendaskilmálar fyrir símaveski Arion banka

Skilmáli Arion banka fyrir öflun og notkun lánshæfismats og fjárhagslegra upplýsinga

Skilmáli Arion banka fyrir öflun og notkun lánshæfismats og fjárhagslegra upplýsinga

Almennir viðskiptaskilmálar

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 17. apríl 2021

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 9. mars 2020

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 15. mars 2019

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 6. júní 2018

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 15. mars 2017

Almennir viðskiptaskilmálar - giltu til og með 15. mars 2015

Almennir skilmálar innlánsreikninga

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 31. maí 2023

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 17. apríl 2021

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 9. mars 2020

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 15. mars 2019

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 15. mars 2017

Almennir skilmálar innlánsreikninga - giltu til og með 15. mars 2015

Greiðsluþjónusta

Reglur Arion banka um útgjaldadreifingu

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Með verklagsreglum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka leitast Arion banki við að uppfylla í hvívetna ítrustu kröfur sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja á innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

Reglurnar eru settar á grundvelli tilmæla FATF og laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ásamt tengdum reglum og tilmælum.

Markmið reglna þessara er að leitast við að hindra að þjónusta og starfsemi Arion banka sé misnotuð til að þvætta fjármuni eða til fjármögnunar hryðjuverka.

Stefna um aðgerðir gegn fjármálaglæpum

Öllum starfsmönnum bankans ber að kynna sér efni reglnanna og fylgja þeim í starfi sínu og veitir bankinn starfsfólki reglulega fræðslu þar að lútandi.

Upplýsingar fyrir fjármálafyrirtæki um varnir Arion banka gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

US Patriot Act Certification - Arion Bank
Wolfsberg Questionnaire

SFF hefur gefið út upplýsingaefni sem er bæði ætlað starfsmönnum fjármálafyrirtæki og viðskiptavinum þeirra. Efnið er aðgengilegt hér fyrir neðan.

Áhrif nýrra laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á einstaklinga
Áhrif nýrra laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á lögaðila

Siðareglur Arion banka

Lyklar að ábyrgri hegðun og ákvarðanatöku

Við hjá Arion banka leggjum ríka áherslu á siðferðisleg gildi og erum meðvituð um þá staðreynd að starfsemi bankans hefur áhrif á ólíka hagsmunaaðila og samfélagið í heild sinni. Siðareglum þessum er ætlað að stuðla að ábyrgri hegðun og ákvarðanatöku í Arion banka.

Siðareglurnar gilda jafnt um stjórn bankans, stjórnendur og annað starfsfólk. Það er á ábyrgð bankastjóra að tryggja að þeim sé fylgt. Siðareglurnar eru endurskoðaðar árlega og staðfestar af stjórn.

 1. Við komum fram við aðra af virðingu
  Við virðum ólík sjónarmið og trúum því að gagnrýnin umræða skapi grundvöll að góðum ákvörðunum. Við komum fram við aðra af virðingu og mismunum engum, svo sem á grundvelli kyns, kynvitundar, kynhneigðar, uppruna, þjóðernis, litarhafts, aldurs, fötlunar, trúar eða annarrar stöðu.
   
 2. Við gætum ólíkra hagsmuna með sjálfbærni að leiðarljósi
  Við gætum hagsmuna allra hagsmunaaðila bankans til lengri tíma litið, þ.e. viðskiptavina, fjárfesta, starfsfólks og samfélags. Við leitumst við að gera hagsmunaaðilum grein fyrir mögulegum hagsmunaárekstrum. Við höfum sjálfbærni að leiðarljósi og mætum þannig þörfum hagsmunaaðila okkar án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum.
   
 3. Við fylgjum reglum
  Ákvarðanir okkar og verk eru í samræmi við lög og reglur. Óvissu í þessu samhengi ber að eyða svo sem frekast er unnt. Við fylgjum eigin verklagsreglum og færum þær til betri vegar ef þess gerist þörf.
   
 4. Við berum ábyrgð á verkum okkar og umhverfi
  Við þekkjum hlutverk okkar og öxlum ábyrgð á verkefnum okkar og ákvörðunum og horfum til áhrifa þeirra á hagsmunaaðila okkar og umhverfið. Við túlkum hlutverk, ábyrgðarsvið og áhrif okkar vítt og tryggjum að engin verkefni falli milli skips og bryggju.
   
 5. Við getum rökstutt ákvarðanir okkar
  Við ástundum gagnrýna hugsun og tökum ákvarðanir á faglegum forsendum sem við getum rökstutt gagnvart hagsmunaaðilum, þ.e. viðskiptavinum, fjárfestum, starfsfólki og samfélaginu.

Arion banki er aðili að Global Compact, sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð fyrirtækja og var með fyrstu aðilum til að undirrita meginreglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrga bankastarfsemi (UN PRB). Með því skuldbindur bankinn sig til að vinna að og hvetja til sjálfbærrar þróunar í allri sinni virðiskeðju.

Siðareglur birgja

Siðareglur birgja

Vefkökustefna Arion

Arion banki hf. (hér eftir vísað til „Arion“ eða „bankans“) notar vefkökur í þeim tilgangi að stuðla að virkni, greina notkun og bæta upplifun notenda í netbanka og á vefsíðum (hér eftir vísað til „vefsvæði“) sem eru í eigu eða rekstri hjá bankanum.

1. Hvað eru vefkökur?

Vefkaka er lítil textaskrá sem er vistuð á tölvu eða öðrum tækjum þegar vefsvæði er heimsótt í fyrsta sinn. Textaskrá er geymd í vefvafra notenda og vefurinn þekkir skrána. Upplýsingarnar í textaskránni má nota til að fylgjast með vafri notenda á vefsvæðinu, bæta þjónustuna o.fl. Þannig er hægt að senda ákveðnar upplýsingar í vafra notenda sem getur auðveldað aðgang að ýmsum aðgerðum.

Vefkökur eru annað hvort fyrstu aðila vefkökur, sem senda eingöngu upplýsingar til þjónustuveitanda (í þessu tilviki Arion), eða þriðju aðila, sem eru tilkomnar vegna þjónustu sem þjónustuveitandi notar og sendir upplýsingar til vefsvæðis í eigu þriðja aðila. Viðkomandi aðilar kunna einnig að tengja þær upplýsingar við aðrar sem notendur hafa látið þeim í té, eða upplýsingar sem þeir hafa safnað með notkun notenda á þeirra þjónustu.

2. Notkun Arion banka hf. á vefkökum

Þegar notandi heimsækir vefsvæði í fyrsta skipti birtist borði með stillingum fótspora. Þar hefur notandi kost á að velja eða hafna notkun á valfrjálsum vefkökum; hagnýtar kökur og markaðssetningar kökur.

Þær vefkökur sem bankinn notar og í hvaða tilgangi eru eftirfarandi:

Hagnýtar kökur eru notaðar til að bæta þjónustu bankans með því að veita innsýn í notkun vefsvæða, muna stillingar notenda, forútfylla form o.fl. Gögnin eru notuð til að vinna tölfræðilegar upplýsingar varðandi umferð um vefsvæði og hámarka notendaupplifun með því að aðlaga vefsvæði að þörfum hvers og eins. Notkun á hagnýtum kökum byggir á samþykki notenda.

Markaðssetningar kökur (þriðju aðila vefkökur, m.a. hjá Facebook) eru notaðar í markaðslegum tilgangi til að bæta upplifun notenda. Það er gert með því að nota upplýsingar um aðgerðir notenda á netinu, hvort sem á vefsvæðum bankans eða annarra þjónustuveitanda. Þannig er hægt að aðlaga vefsvæði enn betur að þörfum notenda og birta þeim sérsniðin þjónustuskilaboð. Notkun þessara kaka gera bankanum einnig kleift að fylgjast með árangri auglýsinga og annarrar markaðsstarfsemi á netinu. Notkun á markaðssetningar kökum byggir á samþykki notenda.

3. Stillingar á notkun vefkaka

Notendur geta alltaf breytt stillingu fótspora á vefsvæði hér fyrir neðan. Slíkar breytingar geta þó dregið úr notagildi vefsvæðis.

Breyta stillingum á kökum

4. Meðferð á persónuupplýsingum

Allar persónuupplýsingar sem kunna að verða til við notkun á vefkökum verða meðhöndlaðar og unnið með í samræmi við gildandi ákvæði laga og reglna um persónuververnd. Nánar um hvernig Arion vinnur persónuupplýsingar er að finna í persónuverndaryfirlýsingu bankans, á arionbanki.is/personuvernd.