Fyrirvarar

Arion banki ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef bankans né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma; meðal annars, en ekki eingöngu, ber bankinn ekki ábyrgð á tjóni vegna tapaðra fjárfestingatækifæra notenda.

Arion banki byggir upplýsingarnar á vefnum á heimildum sem bankinn telur áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Arion banka er ekki skylt að uppfæra það sem fram kemur á vefnum og kunna upplýsingar og skoðanir sem þar koma fram að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Arion banka fela á engan hátt í sér ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Arion banki kann þó að veita ráðgjöf til viðskiptavina bankans í gegnum vefinn um kaup eða sölu fjármálagerninga og/eða um skattamál enda kemur þá skýrt fram á vefnum að um ráðgjöf sé að ræða. Upplýsingar og ráðgjöf Arion banka á vefnum miðast ekki við ákveðin fjárfestingarmarkmið, ákveðna fjárhagsstöðu eða sérhagsmuni tiltekinna notenda og eru ávallt almenns eðlis þar sem ekki er hægt að taka tillit til aðstæðna hvers og eins. Arion banki ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af slíkri upplýsinga- eða ráðgjöf bankans.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um framtíðarbreytingar. Notendur á vef Arion banka eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta, fjárfestingamálefni, skattamál o.fl. sem tengist verðbréfaviðskiptum hjá ráðgjöfum bankans.

Þeir sem hafa áhuga á frekari upplýsingum um þá fjármálagerninga sem fjallað er um á vef bankans er bent á að leita til ráðgjafa Arion banka. Í einstökum tilvikum kann að vera ómögulegt að eiga viðskipti með fjármálagerninga sem upplýsingar eru um á vef Arion banka og þá geta viðskipti verið takmörkuð við tiltekna hópa fjárfesta.

Á yfirlitum yfir fjármálagerninga viðskiptavina bankans tekur markaðsverðmæti ekki tillit til þóknana eða annars kostnaðar sem til fellur ef þeir verða seldir. Á yfirlitum er „markaðsgengi“ nýjasta gengi og „markaðsvirði“ verðmæti fjármálagernina miðað við það gengi. Á hreyfingaryfirlitum er „gengi“ viðskiptagengi hreyfinga og „verð“ viðskiptaverð út frá því. Markaðsgengi fjármálagerninga sem skráðir eru í Kauphöll Íslands hf. er almennt síðasta viðskiptagengi þeirra á þinginu. Sé langt um liðið frá síðustu viðskiptum er einnig litið til hagstæðustu kauptilboða þegar markaðsverðið er metið. Arion banki áskilur sér rétt til leiðréttinga á yfirlitum.

Arion banki á höfundarréttinn á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef bankans, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Arion banka þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef bankans, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Arion banka er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota. 

Efni þessa tölvupósts og viðhengja kann að vera trúnaðarmál. Ef sá sem tekur við þessum tölvupósti er ekki réttur viðtakandi er hann vinsamlegast beðinn um að tilkynna sendanda og eyða tölvupóstinum og viðhengjum án þess að afrita, dreifa eða notfæra sér þau á nokkurn hátt. Sé efni þessa tölvupósts og viðhengja ótengt starfsemi Arion banka hf. eða tengdra félaga er sendandi einn ábyrgur. Óheimil notkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu.

Arion banki hf. og tengd félög hafa gripið til allra skynsamlegra varúðarráðstafana til að tryggja að þessi tölvupóstur og viðhengi innihaldi ekki tölvuvírusa og aðrar villur. Þrátt fyrir það tekur bankinn ekki ábyrgð á tjóni sem verður vegna þessa tölvupósts eða viðhengja þar sem upplýsingar eru móttækilegar fyrir breytingum og geta innihaldið tölvuvírusa. Því er viðtakanda ráðlagt að leita eftir tölvuvírusum áður en viðhengi eru opnuð.

Fjárfestingarannsóknir Greiningardeildar uppfylla eftirfarandi skilyrði við útgáfu

 • Greiningardeild er ekki kunnugt um nein hagsmunatengsl eða aðstæður sem ætla má að geti haft áhrif á hlutleysi fjárfestingarannsóknar þessarar, nema annað sé sérstaklega tekið fram.
 • Hvorki Arion banki né einstakir greiningarsérfræðingar þiggja umbun í tengslum við fjárfestingarannsóknir frá aðilum sem eiga verulegra hagsmuna að gæta að því er varðar efni slíkra rannsókna. 
 • Ekki hefur verið gert samkomulag við útgefandur eða aðra hagsmunaaðila í tengslum við gerð fjárfestingarannsóknar.
 • Hvorki útgefendur né aðrir hafa fengið upplýsingar um væntanlega niðurstöðu fjárfestingarannsóknar, né fengið tækifæri til að gera athugasemdir við sjálfstætt mat Greiningardeildar. Öðrum en greiningarsérfræðingum kann þó að vera heimilt að skoða drög að fjárfestingarannsókn í því skyni að sannreyna áreiðanleika yfirlýsinga sem þar má finna eða sannreyna að lagalegar skuldbindingar bankans séu virtar.
 • Greiningarsérfræðingum er óheimilt að koma að fjárfestingarannsóknum, ef hann eða tengdir aðilar eiga verulega hlutabréfaeign, eða hafa annarra verulegra hagsmuna að gæta tengdum útgefendum sem fjárfestingarrannsókn lýtur að, beint eða óbeint.
 • Greiningarsérfræðingum er óheimilt að eiga viðskipti með viðkomandi fjármálagerninga ef þeim er kunnugt um líklega tímasetningu eðaefni fjárfestingarannsóknar og efnið er ekki aðgengilegt almenningi eða viðskiptavinum og ekki er auðveldlega hægt að álykta um efni rannsókna út frá upplýsingum sem unnt er að nálgast opinberlega, fyrr en móttakendur viðkomandi rannsóknar hafa fengið tækifæri til að bregðast við þeim.
 • Greiningarsérfræðingum er óheimilt að eiga verðbréfaviðskipti fyrir eigin reikning andstætt gildandi ráðleggingum nema við sérstakar aðstæður og með áður veitti samþykki regluvarðar.

Aðferðafræði

Greiningardeild byggir mat sitt á þeim upplýsingum sem deildin metur viðeigandi við mat á viðkomandi fjármálagerningum hverju sinni. Þær upplýsingar geta t.d. tengst viðkomandi útgefanda sérstaklega, tengst þeim markaði sem útgefandi starfar á, verðbréfamarkaðnum eða hagkerfinu á breiðari grunni. Út frá þeim upplýsingum byggir greiningardeild huglægt mat sitt, spár, áætlanir og ávöxtunarkröfu.

Eftir atvikum er spáð fyrir um fjárstreymi til framtíðar og/eða um afkomu til skemmri tíma, litið er til verðkennitalna, markaðasðstæðna og annarra þeirra þátta sem Greiningardeild metur að máli skipti á hverjum tíma.

Skilgreining á ráðgjöf

 • Kaupa: Greiningardeild telur verðmæti fjármálagerninga a.m.k. 10% hærra en dagslokagengi daginn fyrir fyrstu dreifingu.
 • Bæta við: Verðmæti fjármálagerninga daginn fyrir fyrstu dreifingu er a.m.k 5% til 10% hærra en mat Greiningardeildar.
 • Halda: Verðmæti fjármálagerninga daginn fyrir fyrstu dreifingu er 5% hærra eða lægra en mat Greiningardeildar.
 • Draga úr: Verðmæti fjármálagerninga daginn fyrir fyrstu dreifingu er a.m.k. 5% til 10% lægra en mat Greiningardeildar.
 • Selja: Greiningardeild telur verðmæti fjármálagerninga a.m.k. 10% lægra en dagslokagengi daginn fyrir fyrstu dreifingu

Ráðgjöf byggist aðeins á huglægu mati greiningardeildar bankans, miðað við þau gögn sem starfsmenn deildarinnar hafa aðgang að við gerð greiningunnar. Ráðleggingarnar endurspegla ekki endilega mat Arion banka á þeim fjármálagerninum sem eru til skoðunar að hverju sinni.

Arion ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum frá spjallmenni bankans. Allar aðgerðir í netspjallinu eru á ábyrgð notanda þess. Spjallmennið er stafrænn ráðgjafi en ekki starfsmaður Arion banka hf.

Vinsamlega sendið ekki kortaupplýsingar eða leyninúmer í gegnum spjallið. Öll samskipti eru vistuð í gagnagrunni bankans.

Þú verður beðin/-nn um að auðkenna þig með rafrænum skilríkjum ef óskað er eftir að framkvæma fjárhagslegar aðgerðir eða fá persónugreinandi upplýsingar. Gætið þess að fara aldrei frá netspjallinu á meðan það er opið. Notandi ber ábyrgð á að loka síðunni/vafranum þegar netspjallinu er lokið.

Notandi samþykkir að niðurstöðu auðkenningar sé miðlað til þriðja aðila.

Notendur eru hvattir til þess að kynna sér persónuverndaryfirlýsingu bankans.