Fyrirvari / Disclaimer

Fyrirvari - mikilvægt

Til allra sem heimsækja vefsíðuna. Það er mikilvægt að lesa vandlega neðangreindan texta vel.

Þessi hluti vefsíðunnar inniheldur upplýsingar og gögn er varða útboð á verðbréfum Ísfélags hf. („Ísfélag“ eða „félagið“).

Það getur verið að þú sért ekki hæfur til að skoða efni þeirra upplýsinga og gagna sem á vefsíðunni er að finna og af þeim sökum, kjósir þú að fara inn á þennan hluta vefsíðunnar, verður þú fyrst að kanna og því næst fylgja þeim lögákveðnu skilyrðum er eiga við þig og þína lögsögu.

Vinsamlegast lestu neðangreindan fyrirvara til enda til að unnt sé að ákveða hvort þér sé heimilt að kynna þér upplýsingarnar og gögnin.

Útboðið er eingöngu markaðssett á Íslandi og fer útboðið einungis fram þar. Lýsing, sem Ísfélag hefur fengið birta vegna útboðsins og töku hluta félagsins til viðskipta, er eingöngu birt á Íslandi og hefur ekki verið, og verður ekki, óskað viðurkenningar hennar yfir landamæri (e. Passporting). Með vísan til þessa er efni á vefsvæðinu einungis beint til þeirra fjárfesta sem eru íslenskir ríkisborgarar og eiga lögheimili á Íslandi, og íslenskra lögaðila sem hafa skráð aðsetur á Íslandi.

Allir þeir fjárfestar sem hyggjast taka þátt í útboðinu og skrá sig fyrir þeim hlutum Ísfélags hf. sem þar eru boðnir til sölu, skulu fullnægja þeim skilyrðum sem 4. gr. laga nr. 34/1991, um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri setja fyrir fjárfestingu í útgerðar- eða fiskvinnslufyrirtæki líkt og Ísfélagi hf.

Af því leiðir að fjárfestum sem ekki eru með skráð lögheimili (í tilfelli einstaklinga) eða aðsetur (í tilfelli lögaðila) á Íslandi er óheimilt að hagnýta, bregðast við eða reiða sig á upplýsingar á þessari vefsíðu. Allar fjárfestingar eða fjárfestingarstarfsemi/þjónusta sem varða það efni sem vefsvæði þetta inniheldur er aðeins heimil þeim fjárfestum sem er heimiluð þátttaka í útboðinu.

Sé þér óheimilt að skoða efni á þessu vefsvæði eða sértu í vafa um hvort þér sé það heimilt samkvæmt þeim skilmálum sem um útboðið gilda, ertu vinsamlegast beðin(n) um að yfirgefa vefsvæðið nú þegar.

Efni á vefsvæði þessu má ekki endurgera, gefa út, áframsenda, senda eða á annan hátt dreifa til Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada, Japan, Suður-Afríku eða til nokkurs þess lögsagnarumdæmis annars, þar sem slík tilboð um sölu verðbréfa eða sala þeirra er óheimil samkvæmt þarlendum lögum. Efni þetta er eingöngu til upplýsinga og er ekki ætlað að mynda, og ætti ekki að túlka sem tilboð um sölu, eða hvatning um að gera tilboð vegna kaupa á verðbréfum Ísfélags í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan eða Suður Afríku eða í hvaða lögsögu annarri sem er, þar sem slíkt boð, hvatning eða sala væri ólögmæt fyrir skráningu, undanþágu frá skráningu eða til að uppfylla skilyrði samkvæmt verðbréfalöggjöf slíkrar lögsögu. Aðilum sem taka á móti slíkum skjölum sem dreift er af vefsetri þessu (þar á meðal forráðamönnum, tilnefndum aðilum og vörsluaðilum) er óheimilt að dreifa þeim eða senda í, til eða frá Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan, Suður-Afríku eða hvers þess lands þar sem slíkt teldist vera brot á viðkomandi löggjöf þeirrar lögsögu.

Félagið hefur ekki gripið til aðgerða sem myndu heimila boð á verðbréfunum eða eignarhald eða dreifingu á þessu efni, eða öðru útgáfu- eða kynningarefni er varðar slík verðbréf í einhverri þeirri lögsögu þar sem aðgerða í þeim tilgangi er krafist.

Afhending, útgáfa eða dreifing þessa efnis í tilteknum lögsögum kann að vera takmörkuð með lögum og ættu aðilar innan slíkrar lögsögu þar sem efnið er afhent, það gefið út eða því dreift, að kynna sér slíkar takmarkanir og fylgja þeim.

Efnið kann að innhalda yfirlýsingar, sem varða m.a. fjárhagsleg og rekstrarleg markmið félagsins til meðal langs tíma sem eru, eða gætu talist vera „framsýnar yfirlýsingar“. Þessar framsýnu yfirlýsingar má greina vegna orðnotkunar sem vísar til framtíðar, þ.á m. orðin „trúir, „miðar að“, „spáir“, „heldur áfram“, „áætlar“, „áformar“, „ráðgerir“, „gerir ráð fyrir“, „býst við“, „hyggur á“, „gæti“, „mun“ eða „ætti“, eða, í hverju tilviki neikvæð eða önnur tilbrigði eða önnur sambærileg hugtök, eða með umræðum um stefnu, áætlanir, markmið, ókomna atburði eða fyrirætlanir. Framsýnar yfirlýsingar geta, og eru gjarnan, verulega frábrugðnar raunverulegum árangri. Sérhver framsýn yfirlýsing endurspeglar núverandi afstöðu félagsins með tilliti til ókominna atburða og er háð áhættu vegna ókominna atburða og annarra áhættuþátta, óvissu og ætlunum er varða viðskipti félagins, rekstrarárangur, fjárhagslega stöðu, lausafjárstöðu, horfur, vöxt eða aðferðir. Framsýnar yfirlýsingar taka aðeins mið af þeim degi sem þær eru gefnar.

Fjárfestar eru sérstaklega hvattir til að kynna sér takmarkanir samkvæmt lögum nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri á fjárfestingum í þeim verðbréfum sem útboðið varðar, einkum þær takmarkanir sem fyrir hendi eru á heimildum erlendra lögaðila og íslenskra lögaðila undir erlendum yfirráðum til að eignast eignarhluti í útgerðarfyrirtækjum og fiskvinnslufyrirtækjum. Erlendur aðili er, samkvæmt 2. gr., laganna einstaklingur, búsettur erlendis, án tillits til ríkisfangs, félag, stofnun, sjóður eða annar lögaðili, sem á heimili erlendis, erlent ríki og ríkisfyrirtæki, svo og atvinnufyrirtæki undir erlendum yfirráðum. Ísfélag og umsjónaraðilar útboðsins áskilja sér rétt til að hafna áskriftum ef þau telja að viðkomandi fjárfesti sé óheimilt samkvæmt íslenskum lögum að eignast eignarhluti í Ísfélagi hf.

Umsjónaraðilar útboðsins starfa eingöngu fyrir félagið og seljendur í útboðinu og ekki nokkurn annan í tengslum við útboð verðbréfanna. Umsjónaraðilarnir munu ekki líta á neinn annan aðila sem viðskiptavin sinn að því er varðar útboð verðbréfanna. Munu þeir þannig ekki axla á byrgð á því að veita neinum öðrum aðilum vernd eða ráðgjöf í tengslum við útboð verðbréfanna, það efni sem birt er á vefsíðu þessari og hvers kyns viðskipti, fyrirkomulag eða annað sem hér er vísað til.

Staðfesting á skilningi og samþykki fyrirvara

Ég staðfesti að ég er ekki erlendur aðili í skilningi laga nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og ég ábyrgist enn fremur að ég dvel ekki í Bandaríkjunum, né hef ég búsetu eða dvelst í Ástralíu, Kanada, Japan, Suður-Afríku eða öðru lögsagnarumdæmi þar sem óheimilt er að nálgast efni á vefsvæði þessu og ég samþykki að ég muni ekki senda eða miðla með öðrum hætti nokkru efni af þessari vefsíðu til aðila í Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, Japan, Suður-Afríku eða til nokkurs annars landsvæðis þar sem slíkt brýtur í bága við þarlenda löggjöf eða til nokkurs annars aðila sem óheimilt er að fá slíkt tilboð eða beiðni.

Ég hef lesið og skil ofangreindan fyrirvara. Ég skil að þetta kann að hafa áhrif á réttindi mín og ég samþykki að hlíta skilmálum fyrirvarans. Ég staðfesti að ég er einstaklingur sem hef heimild samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem við eiga til að móttaka upplýsingar af því tagi sem er að finna á þessari vefsíðu.

Ég samþykki   Ég samþykki ekki

Disclaimer - important

Please read this carefully as it applies to all persons who visit this website.

This part of the website contains information and documents relating to an offering of securities of Ísfélag hf. (“Ísfélag” or the “Company”).

You may not be eligible to view the contents of this information and those documents. Accordingly, if you wish to access this part of the website you must first inform yourself about and then observe the statutory and regulatory requirements applicable to you and to your jurisdiction.

To establish whether you may view the information and documents please read the disclaimer below in full.

The offering is strictly marketed in Iceland and the offering is only taking place there. The prospectus, which Ísfélag is publishing in connection with the offering and the admittance of the company’s shares to trading, is only being published in Iceland and has not been recognized nor will it be requested to be recognized internationally. With reference to the above, the contents of the website are only intended for investors who are Icelandic citizens with a legal domicile in Iceland and/or legal entities with a registered domicile in Iceland.

All investors intending to participate in the offering and wishing to subscribe for the shares in Ísfélag hf. offered for sale must meet the requirements set out in Article 4. of Act No. 34/1991 on Investment by Non-residents in Business Enterprises on investing in fishing companies or fish processing companies such as Ísfélag hf.

Therefore, investors who do not have a registered legal residence (in the case of individuals) or a registered domicile (in the case of legal entities) in Iceland are not permitted to use, act on or rely on information on this website. All investments and investment activities/services presented in this website are authorized solely for the investors permitted to participate in the offering.

If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to do so under the terms of this offering, please leave this website immediately.

These materials must not be reproduced, released or otherwise forwarded, distributed or sent in or into the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or any jurisdiction in which such offers or sales are unlawful. These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of Ísfélag in the United States, Canada, Australia, Japan or South Africa or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction. Persons receiving such documents from this website (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send them in, into or from the United States, Australia, Canada or Japan, South Africa or any jurisdiction in which such offers or sales are unlawful.

No action has been taken by the Company that would permit an offer of securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

These materials may include statements, including the Company’s financial and operational medium-term objectives that are, or may be deemed to be, ''forward-looking statements''. These forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms ''believes'', "aims", "forecasts", "continues", ''estimates'', ''plans'', ''projects'', ''anticipates'', ''expects'', ''intends'', ''may'', ''will'' or ''should'' or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. Forward-looking statements may and often do differ materially from actual results. Any forward-looking statements reflect the Company’s current view with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to the Company’s business, results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth or strategies. Forward-looking statements speak only as of the date they are made.

Investors are particularly encouraged to familiarize themselves with possible restrictions imposed by the provisions of Act No. 34/1991 on Investment by Non-residents in Business Enterprises on investing in the securities in this offering, including provisions restricting foreign legal entities and Icelandic legal entities under foreign control to acquire shares in fishing companies and fish processing companies. A Non-resident according to Article 2 of the act is an individual residing abroad, irrespective of nationality, a company, institution, fund or other legal person, domiciled abroad, a foreign state or state enterprise, as well as a business enterprise under foreign control. Ísfélag and the managers of the offering reserve the right to reject subscriptions should they deem that the investor in question is not permitted to acquire shares in the Company under Icelandic law.

The managers of the offering are acting exclusively for the Company and its owners and no one else in connection with any offering of securities. The managers will not regard any other person as their respective clients in relation to any offering of securities. They will therefore not be responsible to anyone other than the Company for providing any protection or advice in relation to any offering of securities, the contents of the material published on this website, or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

Confirmation of understanding and acceptance of disclaimer

I confirm that I am not a Non-resident in the meaning of Act. No. 34/1991 on Investment by Non-residents in Business Enterprises, and I further warrant that I am not located in the United States and am not resident or located in Australia, Canada, Japan, South Africa or any other jurisdiction where accessing these materials is unlawful, and I agree that I will not transmit or otherwise send any materials contained in this website to any person in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or to any other territory where to do so would breach applicable local law or regulation or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights and I agree to be bound by its terms. I confirm that I am a person who is permitted under applicable law and regulation to receive information of the kind contained on this website.

I agree   I do not agree