Eftirlaunasjóður FÍA

Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, mökum þeirra og börnum lífeyri.

Eignastýring Arion banka hefur annast rekstur og eignastýringu lífeyrissjóðsins frá 2012.

Útgreiðslur

Mínar síður - sjóðfélagavefur

Á Mínum síðum getur þú fylgst með lífeyrissparnaði þínum, sótt um útgreiðslu og fleira. 

Þú getur skráð þig inn á Mínar síður með rafrænum skilríkjum. Einnig hefur þú aðgang að Mínum síðum í gegnum Netbanka Arion banka undir flipanum „Lífeyrissparnaður“. 

Opna Mínar Síður 

Greiðsluupplýsingar

 • Lífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, á síðasta virka degi hvers mánaðar
 • Lífeyrisréttindi eru verðtryggð
 • Afgreiðsla lífeyrisumsókna tekur að jafnaði 4 til 8 vikur
 • Afgreiðsla örorkulífeyrisumsókna tekur almennt lengri tíma

Tekjuskattur er greiddur af öllum útgreiðslum. EFÍA sér um að standa skil á staðgreiðslu til ríkisins. Nánar á vefsíðu RSK.

Mælt er með að leita ráðgjafar hjá Tryggingastofnun vegna mögulegra áhrifa sem útgreiðslur lífeyrissparnaðar geta haft á greiðslur frá TR. Nánar á vefsíðu TR. 

Útgreiðslureglur

Ellilífeyrir

Útgreiðslur ellilífeyris hefjast almennt við 65 ára aldur og standa til æviloka. Heimilt er að flýta töku ellilífeyris til 60 ára aldurs og að sama skapi má fresta töku ellilífeyris til 80 ára aldurs. Flýting/frestun hefur áhrif til lækkunar/hækkunar á áætluðum ellilífeyrisgreiðslum skv. samþykktum sjóðsins.

Makalífeyrir

Maki sjóðfélaga á rétt á ævilöngum makalífeyri úr sjóðnum hafi sjóðfélagi greitt síðast til sjóðsins og í a.m.k. 24 mánuði.

Upphæð makalífeyris annaðhvort 48% af óskiptum ellilífeyrisréttindum eða 64% af örorkulífeyrisréttindum sjóðfélaga við andlát. Miðað er við það hlutfall sem veitir hærri makalífeyri.

Réttur til makalífeyris fellur niður ef makinn gengur í hjónaband á ný, stofnar til sambúðar sem jafna má til hjúskapar, eða stofnar til staðfestrar samvistar, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

Nánari upplýsingar um makalífeyri má finna í kaflanum „Makalífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Barnalífeyrir

Börn sjóðfélaga eiga rétt á barnalífeyri úr sjóðnum til 20 ára aldurs við andlát eða starfsorkumissi sjóðfélaga að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

 • Hafi sjóðfélagi greitt til sjóðsins í a.m.k. 24 mánuði á undangengnum 36 mánuðum fyrir andlát eða 6 mánuði af undanfarandi 12 mánuðum
 • Hafi sjóðfélagi notið elli- eða örorkulífeyri úr sjóðnum við andlát
 • Hafi börn sjóðfélaga verið fædd eða ættleidd fyrir starfsorkumissi sjóðfélaga

Upphæð barnalífeyris er mismunandi eftir því hvort lífeyrinn er greiddur vegna örorku eða andláts sjóðfélaga

 • Ef um örorku sjóðfélaga er að ræða er fullur barnalífeyrir með hverju barni 22.200 kr. á mánuði m.v. janúar 2020. Ef orkutap er minna en 100% skerðist barnalífeyrir í samræmi við örorkuprósentu. Barnalífeyrir fellur niður þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris.
 • Ef um andlát sjóðfélaga er að ræða er fullur barnalífeyrir með hverju barni 33.300 kr. á mánuði m.v. janúar 2020. Falli sjóðfélagi og maki hans frá skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir með hverju barni.

Barnalífeyrir greiðist til framfæranda barns til 18 ára aldurs barnsins.

Nánari upplýsingar um barnalífeyri má finna í kaflanum „Barnalífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Örorkulífeyrir

Sjóðfélagi sem metinn er með 50% örorku eða meira á rétt á örorkulífeyri úr sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

Uppfylli sjóðfélagi eftirfarandi skilyrði á hann einnig rétt á framreikningi á þeim réttindum sem ætla mætti að hann hefði áunnið sér fram til 65 ára aldurs, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

 • Greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. þrjú af undanfarandi fjórum almanaksárum
 • Greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. sex mánuði á undanfarandi tólf mánuðum.
 • Ekki átt sök á orkutapinu sjálfur t.d. vegna ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefni
 • Hafi orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum orkutapsins

Örorkulífeyrir er greiddur þar til sjóðfélagi hefur aftur öðlast vinnufærni og er endurmat á örorku í höndum trúnaðarlæknis. Ef orkutap er varanlegt er örorkulífeyrir greiddur fram að töku ellilífeyris. Örorkulífeyrir hefur ekki áhrif til skerðingar á ellilífeyrisréttindum.

Nánari upplýsingar um örorkulífeyri má finna í kaflanum „Örorkulífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Skipting lífeyrisréttinda

Hægt er að gera samkomulag um að skipta ellilífeyrisréttindum með maka/sambúðaraðila og þarf sú skipting að vera gagnkvæm og jöfn. Sjóðfélögum bjóðast þrjár leiðir til skiptinga en þær eru eftirfarandi:

 1. Skipting ellilífeyrisgreiðslna - samkomulag um að núþegar hafnar ellilífeyrisgreiðslur renni að hluta til maka/sambúðaraðila og hluta til sjóðfélaga.
 2. Skipting áunninna réttinda - samkomulag um að uppsöfnuð ellilífeyrisréttindi renni að hluta til að mynda sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir maka og skerðast þá réttindi sjóðfélaga sem því nemur.
 3. Skipting framtíðarréttinda - samkomulag um að iðgjald sjóðfélaga renni að hluta til að mynda sjálfstæð réttindi fyrir maka/sambúðaraðila og hluta til að mynda sjálfstæð réttindi fyrir sjóðfélaga.

Nánari upplýsingar og umsóknar eyðublöð um skiptingu ellilífeyrisréttinda má finna inn á vefsvæði Landssamtaka lífeyrissjóða.

Erlendir ríkisborgarar utan EES og Bandaríkjanna / Non EEA and non USA citizens

Erlendir ríkisborgarar utan EES og utan Bandaríkjanna geta sótt um að fá iðgjöld sín endurgreidd þegar þeir flytja frá Íslandi skv. 19. gr. laga nr. 129/1997, að því gefnu að það sé ekki bannað samkvæmt milliríkjasamningum sem Ísland er aðili að.

Non EEA and non USA citizens can apply for reimbursement of their pension premiums when they move away from Iceland according to article 19. of laws number 129/1997, provided that it is permitted by international agreements.

Erlendir ríkisborgarar innan EES og Bandaríkjanna / EEA and USA citizens

Erlendir ríkisborgarar innan EES og Bandaríkjanna geta ekki tekið út lífeyrissparnað sinn þegar þeir flytja frá Íslandi.

EEA and USA citizens cannot withdraw their pension savings when they move away from Iceland.

Eftirlaunasjóður FÍA
Borgartúni 19, 105 Reykjavík
Kennitala: 650376-0809
Reikningur: 0329-26-007171
Lífeyrissjóðsnúmer: 180
Þjónusta
Opið virka daga 9-16
efia@arionbanki.is
Sími sjóðfélaga: 444-8960
Sími launagreiðenda: 444-6500